Thời gian và cách thức nhận tiền xác thực tài khoản ngân hàng?