Cung cấp tính năng không nhập lại thông tin thẻ khi thanh toán mua dịch vụ