Thư xin lỗi vì giao dịch vụ chậm trong ngày 01/09/2017