Thời gian nhận tiền hoàn lại của giao dịch hoàn tiền