Gửi đề nghị thanh toán & link thanh toán như thế nào?