Tài Khoản - Giao Dịch

Một số khái niệm trong giao dịch


Trạng thái giao dịch Nhận thanh toán
    •   Hoàn thành: Giao dịch đã được thực hiện thành công, người mua đã chuyển tiền và người bán có thể tiến hành rút tiền.
    •   Đang tạm giữ: Tiền đang bị giữ bởi Senpay.vn, người bán chỉ có thể rút tiền khi thời hạn tạm giữ kết thúc.
    •   Chưa hoàn thành: Người mua thực hiện thanh toán không thành công và tiền vẫn chưa được chuyển cho người bán.

 

Trạng thái giao dịch Rút tiền
    •   Chưa xác minh: Lệnh rút tiền đã được thực hiện nhưng chưa xác minh giao dịch.
    •   Đã thực hiện – Chờ duyệt: Lệnh rút tiền đã thực hiện thành công nhưng SenPay.vn đang kiểm tra lệnh rút tiền và tiền vẫn chưa được chuyển đi.   
    •   Thành công: Số tiền được yêu cầu rút đã chuyển vào tài khoản Ngân hàng của bạn hoặc bạn đã nhận tiền thành công tại văn phòng Senpay.vn
    •   Từ chối: Lệnh rút tiền không hợp lệ, thông tin nhận tiền không đúng nên tiền vẫn được giữ lại trong tài khoản SenPay.vn.

 

Trạng thái giao dịch Hoàn tiền
    •   Hoàn thành: Lệnh hoàn tiền đã được thực hiện thành công và tiền đã được chuyển vào tài khoản của người mua.
    •   Chưa hoàn thành: Lệnh hoàn tiền đã được thực hiện nhưng người bán chưa thực hiện xác minh giao dịch và tiền vẫn nằm trong tài khoản của người bán.


Chấp nhận thanh toán