Tài Khoản - Giao Dịch

Thay đổi email tài khoản


Để thay đổi email tài khoản, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 

Bước 1:  Đăng nhập SenPay, vào mục tài khoản, chọn thay đổi email

Nhập 2 lần địa chỉ email mới và mã xác nhận, sau đó click "Đồng ý"


 

Bước 2: Nhập mã xác minh và mã xác nhận sau đó click "Đồng ý"

Mã xác minh được gửi đến email mới bạn vừa nhập, vui lòng kiểm tra email để lấy mã xác minh.

 

Bước 3: Thay đổi email thành công.

 


Chấp nhận thanh toán