Tài Khoản - Giao Dịch

Đổi mật khẩu đăng nhập


Để thay đổi mật khẩu đăng nhập, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 Bước 1:  Đăng nhập vào website SenPay.vn

 

Bước 2:  Vào mục Tài Khoản và chọn Đổi mật khẩu.

 

Bước 3:  Nhập mật khẩu hiện tại và nhập 2 lần mật khẩu mới, sau đó bấm "Lưu thay đổi"

Bước 4:  Thông báo đổi Mật khẩu thành công


Chấp nhận thanh toán