Tài Khoản - Giao Dịch

Thay đổi thông tin tài khoản


Để thay đổi thông tin tài khoản, bạn vui lòng đăng nhập SenPay.vn, vào mục Tài khoản, chọn Thông tin tài khoản và chỉnh sửa thông tin tài khoản

Tại đây, bạn có thể thay đổi các thông tin của mình như hình bên dưới


Chấp nhận thanh toán