Tài Khoản - Giao Dịch

Quy định cung cấp chứng từ khi thanh toán bằng thẻ quốc tế


 Quy định về việc cung cấp chứng từ xác minh giao dịch thực hiện bằng thẻ Visa/Master Card tại website SenPay.vn

Xác minh một giao dịch là một hành động yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin để chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ thanh toán. Khi đó, SenPay.vn có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin chứng từ liên quan đến việc kiểm tra, cụ thể như sau: 

-  Bản scan của thẻ thanh toán ( Không được che 6 số đầu + 3 số cuối )
-  Bản scan của hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân.
-  Thư ủy quyền khách hàng đã được chủ thẻ ủy quyền thực hiện giao dịch. (có đủ 3 chữ ký của chủ thẻ trong thư)

Sau khi kiểm tra chứng từ, chúng tôi sẽ gửi thông báo xác nhận giao dịch được chấp nhận hoặc không chấp nhận. Toàn bộ thông tin của Quý khách chúng tôi không lưu trữ.


Chấp nhận thanh toán