Hỗ Trợ Tích Hợp

Tích hợp nâng cao


Bước 1: Khai báo Merchant Site và xác minh tên miền
Đăng nhập SenPay.vn, vào Menu [ Tích hợp thanh toán ] => [ Tích hợp nâng cao ] => [ Đăng Ký ], rồi nhập các thông tin theo hướng dẫn để đăng ký. Sau đó, hệ thống sẽ hướng dẫn bạn các bước để xác minh bạn thật sự là chủ hoặc người đại diện của Website này nhằm tránh việc giả mạo.
Ghi chú: Sau khi khai báo, có thể quay lại trang "Danh sách Merchant " để xác minh bất kỳ lúc nào!

 

Bước 2:  Lấy mã Class tích hợp SenPay.vn đặt vào mã nguồn Merchant Site

Download mã nguồn các Class dưới đây theo đúng môi trường lập trình của Merchant Site.

[ Mã PHP ]          [ Mã C#.NET ]

Class SenPay_CheckOut trong mã nguồn.  Class này tạo đường link thanh toán qua SenPay.vn và kiểm tra đường link kết quả thanh toán trả về. Mã secure là một tham số được tạo bởi thuật toán SHA1 các tham số giao tiếp giữa SenPay.vn và website bán hàng và một chuỗi ký tự gọi là mật khẩu giao tiếp (secure_pass) . Hàm GetSHA1Hash sẽ tự động sinh ra secure_code khi truyền tham số vào, người dùng không thể tự động sửa được giá trị tham số giao tiếp giữa website của bạn và SenPay.vn nếu như không biết chính xác tham số bạn đã lưu và mật khẩu giao tiếp là gì.
Sửa đầu vào mã nguồn Class SenPay_CheckOut để thay đổi giá trị các biến sau:
•    Receiver:  thay mã tài khoản (mã tài khoản nhận tiền tại SenPay) mà bạn đã đăng ký tại đây

Để lấy Receiver bạn đăng nhập vào SenPay, vào menu [tài khoản]

                                 

•    Merchant_site_code:  thay bằng mã Merchant Site của Website bán hàng đang tích hợp mà SenPay.vn cấp cho bạn sau khi đăng ký (xem tại trang danh sách Merchant Site).

Để có được merchant_site_code, bạn đăng nhập SenPay.vn, vào Menu [ Tích hợp thanh toán ] => [ Tích hợp nâng cao ]

                              

    Secure_pass:  thay bằng mật khẩu giao tiếp với SenPay.vn mà bạn đã khai báo cho Merchant Site, bạn có thể đổi mật khẩu này bất kỳ lúc nào bằng cách sửa thông tin Merchant Site.

                               

 

Bước 3:  Lập trình nhúng nút Thanh toán vào trang Hóa đơn bán hàng
Include Class SenPay_CheckOut nói trên vào mã nguồn trang hóa đơn bán hàng, khởi tạo đối tượng kiểu SenPay_CheckOut rồi truyền các tham số vào hàm buildCheckoutUrl() theo thứ tự như sau:
•    Return_url: Sau khi thanh toán hoàn tất, SenPay.vn sẽ chuyển người mua (qua giao thức HTTP Redirect) cùng kết quả thanh toán được mã hóa trong URL về địa chỉ này để Merchant Site xử lý.
•    Receiver: Mã tài khoản của tài khoản nhận tiền.
•    Transaction_info: Thông tin thêm về giao dịch thanh toán (không bắt buộc).
•    Order_code: Mã hóa đơn (hoặc mã hoặc tên sản phẩm) cần thanh toán.
•    Price: Tổng giá trị hóa đơn (hoặc sản phẩm) cần thanh toán.
Hàm này trả về đầu ra là mã HTML của nút thanh toán có sẵn đường Link chuyển người dùng sang SenPay.vn để thanh toán trong đó thông tin đơn hàng được mã hóa trong tham số SECURE_CODE, hãy đặt mã này vào vị trí phù hợp tại trang hóa đơn để hiện nút thanh toán nâng cao.
Bước 4:  Lập trình trang xử lý kết quả thanh toán và cập nhật trạng thái hóa đơn

Bước 5:  API kiểm tra kết quả giao dịch (User có thể sử dụng hoặc không sử dụng), link dowload


Các thông tin liên quan

Chấp nhận thanh toán