Quy Định - Chính Sách

Hướng dẫn khiếu nại giao dịch


Các bước gửi yêu cầu khiếu nại giao dịch


Bước 1: Tìm kiếm giao dịch

Click vào mã giao dịch muốn khiếu nại để gửi yêu cầu khiếu nại

 

Bước 2: Nhập thông tin khiếu nại

 

Bước 3: Gửi yêu cầu khiếu nại thành công


Chấp nhận thanh toán